برنامه های عمل انجام شده سال اول

برنامه های عمل انجام شده سال اول
برگزاری همایش استانی اقتصاد مقاومتی با محوریت خوشه صنعتی

دستاورد برگزاری همایش استانی اقتصاد مقاومتی با محوریت خوشه صنعتی :
1: اولین تجمع تولید کنندگان صنعت پلاستیک استان در جمع مسئولین نهاد های پشتیبان و دانشگاهیان استان اردبیل با موضوع خوشه صنعتی
2: آگاهی و شناخت اولیه ذینفعان خوشه با پروژه توسعه خوشه صنعتی با سخنرانی های صورت گرفته در همایش
3: به وجود آمدن تعامل اولیه ذینفعان خوشه با دانشگاهیان استان
4: مشارکت برخی از ذینفعان در نمایشگاه توانمندیهای استان
5: بازدید و بررسی مسائل و مشکلات مشارکت کنندگان در نمایشگاه توسط جناب آقای دکتر سلیمانی معاون سازمان صنایع کوچک و…